Condicions d'us

1.- Introducció

El present avís legal conté les normes d’ús del portal http://www.olivarovira.com que OLIVA/ROVIRA Assessoria i Serveis, SL com a titular del mateix posa a disposició dels usuaris d’Internet, exclusivament amb la finalitat de proporcionar informació sobre els productes i serveis oferts, així com divulgar informació. L’accés i/o utilització del portal li atribueix la condició d’usuari del mateix i suposa la plena acceptació d’aquestes condicions generals, que són aplicables sense perjudici de les condicions particulars o especials que, si s’escau, s’estableixin. Si no accepta aquestes condicions d’ús, s’ha d’abstenir d’accedir i/o utilitzar el portal. 

2.- Identitat del titular del site


En compliment del deure d’informació establert en l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s’informa de les dades identificatives d’OLIVA/ROVIRA Assessoria i Serveis, SL: Denominació: OLIVA/ROVIRA Assessoria i Serveis, SL.
Domicili: Avinguda Catalunya, 20, Santa Margarida i els Monjos (Barcelona)
Inscripció: Registre Mercantil de Barcelona, volum 45326, foli 67, full número B-484264, inscripció 1a.
CIF: B-66711292

3.- Usuaris


Tot i que la utilització del portal no exigeix el registre dels usuaris, és possible que la utilització d’alguns serveis es condicioni al previ compliment d’un formulari. És per això que, en relació amb les dades que se li demanen, l’usuari està obligat a facilitar i mantenir la informació de forma veraç, exacta, actualitzada i completa sobre la seva identitat, havent de comunicar qualsevol modificació a OLIVA/ROVIRA Assessoria i Serveis, SL. A més, l’usuari es compromet a fer un ús diligent del codi d’usuari (login i password), a no posar-los a disposició de tercers i a comunicar a OLIVA/ROVIRA Assessoria i Serveis, SL la seva pèrdua o robatori i el possible accés per un tercer a aquestes, sent l’usuari l’únic responsable fins l’esmentada notificació.

4.- Propietat intel·lectual i industrial


Aquesta web és propietat d’OLIVA/ROVIRA Assessoria i Serveis, SL. L’usuari reconeix que OLIVA/ROVIRA Assessoria i Serveis, SL és titular exclusiu o té la corresponent llicència dels continguts d’aquesta pàgina web, és a dir, sobre els textos, articles doctrinals, comentaris, missatges, fotografies, dissenys, logotips, codi de font, gràfics, imatges, dibuixos, àudio, vídeo, programes informàtics, productes multimèdia, les marques, els noms comercials i els signes distintius que apareixen en la mateixa. L’accés per l’usuari a aquesta pàgina web no implica cap tipus de renúncia, transmissió, cessió total o parcial o llicència d’aquests drets de propietat intel·lectual i industrial, ni confereix cap dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, etc, sense la prèvia i expressa autorització per escrit dels titulars d’aquests drets. S’autoritza a l’usuari a accedir, visualitzar, imprimir, descarregar i emmagatzemar els continguts i/o els elements de la web exclusivament per al seu ús personal, privat i no lucratiu. L’usuari es compromet a no suprimir o alterar les mencions com a copyright, © i TM que apareixen a la pàgina web, en qualsevol dels materials que conté, en qualsevol dels seus serveis o informació obtinguts a través dels mateixos, per tal d’assegurar la protecció d’aquests drets. L’enviament per part de l’usuari de continguts al portal o a OLIVA/ROVIRA Assessoria i Serveis, SL a través del correu electrònic, fax, correu postal, formularis o de qualsevol altre mitjà, implica per aquest simple fet, i sense necessitat de posteriors requisits, l’atorgament a OLIVA/ROVIRA Assessoria i Serveis, SL d’una llicència gratuïta, amb caràcter no exclusiu, mundial i per tot el temps que permeti la legislació vigent per a utilitzar per a qualsevol finalitat, incloent, amb caràcter enumeratiu i no limitatiu, la reproducció, la comunicació pública, la posada a disposició, la distribució, la transformació, la traducció, la divulgació, el rebuig o eliminació de la informació, l’edició, la incorporació a bases de dades, l’explotació comercial, en qualsevol format, mitjà o tecnologia actualment coneguda o que puguin conèixer en el futur, en tot o en part, d’aquests continguts, llicència que permetrà l’autorització per incorporar i comercialitzar en suports com paper, CD-ROM, DVD, Internet, la web i les xarxes socials. Igualment, l’usuari atorga el dret a cedir i/o subllicenciar aquests continguts a tercers. L’usuari es fa responsable que els continguts remesos no infringeixin drets de tercers ni vulnerin qualsevol normativa vigent, ni es tracti d’informació confidencial o secreta. L’usuari, a més, assumeix l’obligació de mantenir a OLIVA/ROVIRA Assessoria i Serveis, SL i/o qualsevol dels seus treballadors, indemnes i lliures de tota responsabilitat que pogués derivar de l’exercici d’accions, judicials o no, que tinguessin la seva causa en la transgressió dels drets de tercers o de la legislació vigent.

5.- Protecció de dades de caràcter personal


En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, el seu Reglament de Desenvolupament aprovat mitjançant Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre i en la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, OLIVA/ROVIRA Assessoria i Serveis, SL l’informa que les dades personals que ens comuniqui, inclosa la seva adreça electrònica i aquelles dades sobre les quals OLIVA/ROVIRA Assessoria i Serveis, SL hi tingui accés com a conseqüència de la navegació o de la cumplimentació de formularis, seran tractades en el corresponent fitxer d’OLIVA/ROVIRA Assessoria i Serveis, SL. L’Usuari declara que tota la informació que subministra és veraç, exacta i completa i es compromet a mantenir-la actualitzada i a comunicar tots els canvis de forma immediata. L’ús d’aquesta web està limitada a majors d’edat, de manera que perquè puguin ser objecte de tractament les dades personals de menors d’edat, serà requisit imprescindible que obtinguin prèviament el consentiment dels seus pares, tutors o representants legals, que seran considerats responsables de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec. Tot i que s’han adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables. Els usuaris que hagin facilitat les seves dades podran adreçar-se a OLIVA/ROVIRA Assessoria i Serveis, SL, com a responsable del fitxer per exercitar els drets d’accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició de l’ús i cessió de les dades, així com el dret de revocar el consentiment prestat, drets que podran ser exercitats per l’usuari o, si escau, per qui el representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada, dirigida a: OLIVA/ROVIRA Assessoria i Serveis, SL, Avinguda Catalunya, 20, 08730 Santa Margarida i els Monjos (Barcelona). La sol licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l’usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del DNI o passaport, i contingut concret del dret exercitat.

6.- Llei de serveis de la societat de la informació


OLIVA/ROVIRA Assessoria i Serveis, SL posa a disposició dels usuaris enllaços a efectes purament informatius, però sense que conegui, controli, avali o recomani els continguts, productes o serveis facilitats pels llocs web als que s’estableixen enllaços. OLIVA/ROVIRA Assessoria i Serveis, SL no assumeix cap responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a cap site accessible des d’aquesta pàgina web. Qualsevol persona que vulgui incloure dins de la seva pàgina web un enllaç o link a http://www.olivarovira.com haurà de complir les següents condicions:

Únicament es permetrà el link a la pàgina d’inici, estant per tant prohibits els links profunds i els frames. No es realitzaran amb l’enllaç manifestacions o indicacions falses, incorrectes o denigrants, ni contràries a la llei, la moral o els bons costums sobre OLIVA/ROVIRA Assessoria i Serveis, SL ni cap dels seus treballadors, productes, serveis, etc. No s’autoritzen enllaços des de pàgines que continguin continguts il·lícits o il·legals, manifestacions racistes, degradants, etc. L’establiment de l’enllaç no suposa que existeixi cap tipus de vincle o relació jurídica entre OLIVA/ROVIRA Assessoria i Serveis, SL i el titular de la pàgina web. OLIVA/ROVIRA Assessoria i Serveis, SL no serà responsable dels continguts o serveis oferts en la web des de la que es realitza l’enllaç.

7.- Cookies


Pel que fa a l’ús de cookies, OLIVA/ROVIRA Assessoria i Serveis, SL informa a l’usuari que quan navega per les diferents pantalles i pàgines d’aquest lloc web es poden utilitzar cookies. Les cookies no són un fitxer executable ni poden propagar ni contenir un virus. OLIVA/ROVIRA Assessoria i Serveis, SL pot usar aquestes dades amb la finalitat de millorar els seus serveis.

8.- Responsabilitat


L’usuari accepta que l’ús del portal, dels continguts i/o dels serveis es du a terme sota la seva única i exclusiva responsabilitat. OLIVA/ROVIRA Assessoria i Serveis, SL no garanteix que la informació sigui exacta, completa, o actualitzada, ni tampoc existeix cap responsabilitat sobre la disponibilitat i continuïtat del funcionament del mateix, ni dels continguts i/o serveis que s’incorporen ni controla ni garanteix l’absència de virus ni d’altres elements que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic.

9.- Interrupció, suspensió, cancel·lació


OLIVA/ROVIRA Assessoria i Serveis, SL realitza tots els esforços per garantir l’accessibilitat i disponibilitat del portal durant tot l’any. No obstant, es reserva el dret a alterar, interrompre o suspendre l’accés, els serveis i/o els continguts del portal en qualsevol moment.

10.- Llei aplicable i jurisdicció


Les presents condicions generals s’interpretaran i regiran de conformitat amb la legislació espanyola, a la qual ambdues parts se sotmeten de forma expressa.

Sobre nosaltres

OLIVA/ROVIRA Assessoria i serveis, SL. és una assessoria de Santa Margarida i els Monjos amb més de 20 anys d’experiència a Vilafranca. Està especialitzada en l’assessorament personalitzat a particulars, autònoms, petites i mitjanes empreses.

Contacte

Oficina
Avgda. Catalunya, 20 - 08730 Santa Margarida i els Monjos

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar l'experiència en la teva navegació, pots veure la política de cookies, aquí. Si continues navegant les estàs acceptant.